top of page

Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Urheiluhierojaopisto Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.5.2019. Päivitetty 31.3.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Urheiluhierojaopisto Oy

Y-tunnus: 1612804-1

Pasilan puistotie 4 A

00240 Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anniriikka Maria Tervo

info@suho.fi

+358 9 454 3800

 

3. Rekisterin nimi

Suomen Urheiluhierojaopisto Oy:n asiakas- ja potilasrekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • Henkilön suostumus

  • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

  • Tietojen kerääminen perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 § (785/1992)   
 

Henkilötietojen ja potilasrekisterin käyttötarkoitus

  • Asiakastietojen kerääminen ja säilyttäminen

  • Potilastietojen ja hoitokirjausten säilyttäminen

  • Parhaan mahdollisen hoidon takaaminen

  • Sujuvan hoitojatkumon takaaminen

  • Terveydenhuollon ammattilaisten omavalvonta

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä, manuaalisesta potilasrekisteristä, ostopalvelurekisteristä sekä laskutusrekisteristä. Potilasrekisteri koostuu perustiedoista, jotka ovat oleellisia potilaan hoidon kannalta. Tietojen säilytysaika määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tai potilaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, hoito- ja muista tilanteista, joissa asiakas tai potilas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille ainoastaan mikäli niin on sovittu potilaan kanssa.

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page